Ärligt, enkelt, okonstlat, svenskt: Policy för SIA Glass

Vi har samlat vårt interna och externa regelverk för kvalitet, produktsäkerhet, miljö och samhällsansvar i denna policy, som sätter ramarna för vår verksamhet. Ett annat viktigt rättesnöre är våra ledord som löper som en röd tråd i SIA Glass: Ärligt, enkelt, okonstlat, svenskt. Med hjälp av vår policy och våra ledord vill vi vara ett föredöme, inom SIA Glass och för varandra men även för andra.

Kvalitet och produktsäkerhet

SIA Glass ska utveckla, tillverka och sälja glass, sorbeter och andra frysta desserter som stämmer överens med våra kunders behov, förväntningar och önskemål. Våra produkter ska vara säkra. Innehållet i våra produkter ska presenteras och redovisas på ett ärligt, enkelt och tydligt sätt.
All tillverkning ska ske i enlighet med lagstiftning och branschriktlinjer. SIA Glass väljer leverantörer som tänker som vi.

Miljö

Ansvarsfulla beslut och handlingar tar hänsyn till miljön, anser vi. Vi följer lagar och förordningar, samarbetar med myndigheter och organisationer för att medverka till att Sveriges miljömål uppfylls. Vi värnar i lika hög grad vår halländska närmiljö. Våra produkter ska ha ingredienser med svenskt ursprung – företrädelsevis och så långt det är möjligt.

Samhällsansvar

SIA Glass följer de tio principerna i FN:s Global Compact, med avseende på mänskliga rättigheter, arbetsförhållande, miljö och antikorruption. Vi ska agera som en god och ansvarstagande medlem i samhället, lokalt i Slöinge där vi är verksamma och i hela värdekedjan.

Personal

Genom kunskap och information motiverar och engagerar vi våra medarbetare. Med en gemensam bild av SIA Glass målsättningar, men även de krav som ställs på verksamheten och på oss som arbetar här, når vi framgång.

Ständiga förbättringar

Vi sätter upp konkreta och utmanande mål för vår verksamhet, varje år. Genom ständiga förbättringar ska vi höja såväl kvalitet som säkerhet på produkter och processer, minska vår miljöbelastning och öka vårt samhällsansvar.

Kommunikation

I alla sammanhang och kanaler ger vi tydlig, ärlig och uppriktig information om SIA Glass och våra produkter. Kunder, konsumenter, samhälle och medarbetare ska kunna lita på oss i vår kommunikation.